Συνεργάτες

Το Universitat de València (UVEG), που ιδρύθηκε το 1499, αρχικά ήταν αφιερωμένο στη μελέτη της ιατρικής, των ανθρωπιστικών επιστημών, της θεολογίας και του νόμου. Σήμερα, είναι ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο που καλύπτει σχεδόν κάθε κλάδο της γνώσης. Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα των διαθέσιμων μελετών, καθώς και την ανθρωπιστική του διάσταση, είναι πλέον ένα από τα μεγαλύτερα, παλαιότερα και πιο διαφορετικά πανεπιστήμια της Ισπανίας.

Η UVEG συντονίζει αυτό το έργο μέσω της ερευνητικής ομάδας ScienceFlows, με επικεφαλής την καθηγητή Καρολίνα Moreno-Castro. Η ομάδα ScienceFlows επικεντρώνεται στη μελέτη της δημόσιας κατανόησης της επιστήμης, της κοινωνικής αντίληψης, της επιστημονικής διάδοσης, της ιστορίας της επιστήμης και της σύγχρονης επιστημονικής κουλτούρας.

Επί του παρόντος, το ScienceFlows συντονίζει 3 ευρωπαϊκά έργα και 1 εθνικό έργο: CONCISE (Ρόλος επικοινωνίας για την αντίληψη και τις πεποιθήσεις των πολιτών της ΕΕ για την επιστήμη, H2020-SwafS-19_RIA-2018-2019) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon2020. PERSIST_EU (Γνώσεις, πεποιθήσεις, αντιλήψεις σχετικά με την Επιστήμη των Ευρωπαίων Σπουδαστών) και NoRumourHealth, χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Erasmus +. και ESECO-MODA, χρηματοδοτούμενο από το ισπανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας.

Ιστοσελίδα:  scienceflows.com/proyectos/no-rumour-health/

Η Danmar Computers LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα. Η Danmar έχει μια εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών Ιστού και κινητών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο Danmar έχει επίσης μακροχρόνια εμπειρία στην εκτέλεση ευρωπαϊκών έργων εντός του οποίου το προσωπικό Ε & Α της εταιρείας διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδεύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαφόρων εκπαιδευομένων. Κατά τη διάρκεια 15 ετών, ο Danmar έχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 50 έργα στα Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και πρόσφατα το Erasmus +. Σε πολλά από αυτά τα έργα ο Danmar ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό και το συντονισμό των στρατηγικών διάδοσης. Η Danmar Computers είναι ο προγραμματιστής και πάροχος του AdminProject (adminproject.eu), του διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βασίζονται σε ευρύ και καθιερωμένο δίκτυο συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα εθνικά δίκτυα περιλαμβάνουν ιδρύματα κατάρτισης και παροχής συμβουλών, πανεπιστήμια, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Το διεθνές δίκτυο περιλαμβάνει εταίρους διαφόρων προφίλ που προέρχονται από τη χώρα κάθε Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αποστολή της Danmar Computer είναι η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και η διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ιστοσελίδα : danmar-computers.com.pl

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ Ο σκοπός του Συλλόγου είναι:

Εκπαίδευση, κατάρτιση και κατάρτιση μαθητών, μαθητών, δασκάλων, εργαζομένων, μελών του προσωπικού και συνδικαλιστικών φορέων, ανέργων, εθελοντών, μεταναστών και ατόμων με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένων, νέων και ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς, όπως π.χ. χωρίς περιορισμό , κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική, επιστημονική, καλλιτεχνική, περιβαλλοντική προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ., μέσω μαθημάτων, διδασκαλίας, συνεδρίων, γκαλά και κυρίως εξειδικευμένων σεμιναρίων.

 • Δια βίου μάθηση και κινητικότητα εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ (Μεταξύ σχολείων, πανεπιστημίων, ιδρυμάτων, χώρων εργασίας, δημόσιων υπηρεσιών, πολιτιστικών κέντρων, δήμων, περιφερειών κ.λπ.) ατόμων και οντοτήτων.
 • Άμεση επαφή με άλλους πολιτισμούς και εμφάνιση εύκολων τρόπων εκμάθησης και χρήσης μιας ξένης γλώσσας.
 • Εκπαίδευση, κατάρτιση και ανταλλαγή σχετικών εμπειριών για να δείξουμε πώς να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να προωθήσουμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τις «πράσινες» θέσεις εργασίας.
 • Η συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, δήμους, περιφέρειες και άλλες σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, πολιτιστικά κέντρα, επιμελητήρια, ιδιωτικές εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κέντρα υγείας και γενικά κάθε προσφερόμενο χώρο, ώστε να αποφευχθεί η εγκατάλειψη νέων άτομα στα σχολεία, αυξάνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης και σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πρακτικές για την τόνωση του ενδιαφέροντος της τρίτης ηλικίας, οπότε μην αισθάνεστε εγκαταλειμμένοι και δείχνετε ενδιαφέρον για τη ζωή τους.
 • Η προώθηση νέων μεθόδων διδασκαλίας στην εκπαίδευση, η βελτίωση των διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευομένων, για τη διάδοση των κινήτρων για μάθηση.

Ιστοσελίδα : european-pathfinders.gr/

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) είναι μια ιδιωτική επιχείρηση υψηλού επιπέδου, πρωτοπόρος στη συν-δημιουργία με εταιρείες, ενήλικες και νέους στην εκπαίδευση για καινοτόμες ιδέες, δημιουργία επιχειρήσεων, βασικές δεξιότητες απασχολησιμότητας, δεξιότητες γραμματισμού και αριθμητικής, επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση μαλακών και σκληρών δεξιοτήτων .

Η FyG ενεργεί ενεργά ως εταιρεία εκπαίδευσης και κατάρτισης που προωθεί και ενισχύει την ανάπτυξη ενηλίκων που αναζητούν νέες ευκαιρίες και βοηθά τους να γίνουν πιο απασχολούμενοι, αντιμετωπίζοντας διαφορετικούς παράγοντες αποκλεισμού: νέοι και ενήλικες με εκπαιδευτικές δυσκολίες, άνεργοι με οικονομικά ή κοινωνικά εμπόδια.

Η FyG έχει εμπειρία στη διαχείριση ενός μεγάλου φάσματος μαθημάτων κατάρτισης και προγραμμάτων καθοδήγησης για εταιρείες, επιχειρηματίες, Start-Ups, επίσης και με άτομα από μειονεκτικές ομάδες. Λειτουργεί ένας οργανισμός που παρέχει καθοδήγηση σταδιοδρομίας, επαγγελματική συμβουλευτική και υπηρεσίες παροχής πληροφοριών για την εισαγωγή θέσεων εργασίας και τη διαμεσολάβηση στην αγορά εργασίας για ανέργους ως: προσανατολισμός, κατάρτιση, αξιολόγηση και ενημέρωση.

Τα τελευταία χρόνια, η FyG ανέπτυξε και υλοποίησε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα διεθνούς συνεργασίας με τα προγράμματα Erasmus +, H2020, COSME, που ασχολούνται με τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων, την απασχολησιμότητα, την επιστημονική εκπαίδευση και την επικοινωνία, τη σχολική εκπαίδευση, την εκπαίδευση Start Ups, τη διεθνοποίηση, την Gamification και την Καινοτομία Στην προπονηση.

 Ιστοσελίδα: fygconsultores.com

Το Instituto #SaludsinBulos (Health χωρίς ψεύτικες ειδήσεις Ινστιτούτο) είναι μια εταιρεία συμβούλων με στόχο την αντιμετώπιση των ψεύτικων ειδήσεων στην Υγεία). Το κάνει με διαφορετικούς τρόπους:

 1. Κοινωνικά μέσα: Διαθέτει έναν ιστότοπο που διαχειρίζονται δημοσιογράφοι Υγείας, όπου αποσυναρμολογούν πλαστά νέα με τη βοήθεια επαγγελματιών της Υγείας και τη συνεργασία περίπου 40 επιστημονικών εταιρειών και οργανισμών. Το διαδίδει με ένα hashtag.
 2. Συστάσεις: Έχει εκδώσει συστάσεις και συναίνεση με ασθενείς, επαγγελματίες υγείας και δημοσιογράφους. Ένας από αυτούς στο eHealth.
 3. Εκδηλώσεις: Έχει οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις σχετικά με ψεύτικες ειδήσεις για καρκίνο, μηνιγγίτιδα, παιδιατρική υγεία, εγκεφαλικό επεισόδιο και κλινική επικοινωνία
 4. Τεχνολογία: Είχε δημιουργήσει δύο chatbots για τον καρκίνο και τη μηνιγγίτιδα. Επίσης, οργανώνει το Hackathon Salud, το μεγαλύτερο Hackathon στην υγεία στην Ισπανία.
 5. Εκδόσεις: Έχει εκδώσει έναν οδηγό για ψεύτικες ειδήσεις στο Nutrition, έναν οδηγό για ιατρούς και έναν άλλο για τα αντηλιακά.
 6. Εκπαίδευση: Έχει εκπαιδευμένους συλλόγους ασθενών, παιδιά, γονείς και επιστημονικές κοινωνίες.

Iστοσελίδα: saludsinbulos.com