Partnerzy

Uniwersytet w Walencji (Universitat de València), założony w 1499 roku, początkowo był poświęcony studiom z zakresu medycyny, nauk humanistycznych, teologii i prawa. Obecnie jest to nowoczesna uczelnia obejmująca prawie każdą dziedzinę wiedzy. Biorąc pod uwagę szeroki zakres dostępnych studiów, jak również ich wymiar humanistyczny, jest obecnie jednym z największych, najstarszych i najbardziej zróżnicowanych uniwersytetów w Hiszpanii.

Uniwersytet w Walencji koordynuje ten projekt poprzez grupę badawczą ScienceFlows, kierowaną przez prof. Carolinę Moreno-Castro. Zespół ScienceFlows koncentruje się na badaniu publicznego zrozumienia nauki, społecznego postrzegania, naukowego rozpowszechniania, historii nauki i współczesnej kultury naukowej.

Obecnie ScienceFlows koordynuje 3 projekty europejskie i 1 projekt krajowy: CONCISE (Rola komunikacyjna w zakresie postrzegania i przekonań obywateli UE na temat nauki, H202020-SwafS-19_RIA-2018-2019) finansowany w ramach programu „Horyzont 2020”; PERSIST_EU (Wiedza, przekonania, postrzeganie nauki przez studentów europejskich) oraz NoRumourHealth, finansowany w ramach programu Erasmus+; oraz ESECO-MODA, finansowany przez hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki i Konkurencyjności.

Strona internetowa: scienceflows.com/proyectos/no-rumour-health/

Danmar Computers LLC to spółka działająca w obszarze informatyki i realizująca szkolenia zawodowe w tej dziedzinie. Danmar ma ogromne doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych stron internetowych i aplikacji mobilnych służących do celów edukacyjnych. Danmar ma również duże doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramach których zespół firmy ds. badań i rozwoju prowadzi badania i przygotowuje szkolenia dopasowane do potrzeb różnych uczących się. W ciągu 15 lat Danmar z sukcesem wdrożył ponad 50 projektów w ramach programu Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i ostatnio Erasmus+. W wielu z tych projektów spółka odpowiadała za projekt i koordynację strategii rozpowszechniania. Danmar Computers to deweloper i dostawca systemu AdminProject (adminproject.eu), służącego do zarządzania projektami europejskimi. Wszystkie działania podmiotu opierają się na szerokiej i ugruntowanej sieci współpracy, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Sieci krajowe obejmują instytucje szkoleniowe i doradcze, uczelnie wyższe, szkoły, organizacje pozarządowe oraz firmy z sektora prywatnego. Sieć międzynarodowe gromadzi partnerów o różnych profilach pochodzących ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Misją Danmar Computers jest promocja kształcenia przez całe życie i zapewnienie równego dostępu do edukacji dla każdego dzięki nowoczesnym technologiom.

Strona internetowa: danmar-computers.com.pl

Stowarzyszenie zwraca się do :

 • studentów, absolwentów, nauczycieli i trenerów, pracowników, członków personelu i związków zawodowych.
 • grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, takie jak bezrobotna młodzież, imigranci, osoby starsze i osoby niepełnosprawne
 • instytucji i organizacji rynku pracy, partnerów biznesowych i społecznych, ośrodków badawczych, organizacji non profit, organizacji wolontariackich i pozarządowych

Poprzez współpracę z powyższymi grupami docelowymi, stowarzyszenie zapewnia:

 • szkolenia i specjalistyczne seminaria w zakresie zdrowia psychicznego, integracji, kultury, edukacji, sztuki, żywienia, sportu i nauki
 • kształcenie i szkolenie nieformalne poprzez dzielenie się doświadczeniami z zainteresowanymi stronami w zakresie zagadnień ochrony środowiska, świadomości ekologicznej i zielonych miejsc pracy
 • nowe sposoby pedagogiki mające na w celu poprawę umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych zarówno dla trenerów, jak i dla stażystów. Stowarzyszenie uczestniczy w projektach Erasmus plus KA1 i KA2.

Strona internetowa: european-pathfinders.gr/

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) jest prywatnym przedsiębiorstwem szkoleniowym wysokiego szczebla, pionierem we współtworzeniu z firmami, dorosłymi i młodymi ludźmi w szkoleniu w zakresie innowacyjnych koncepcji, tworzenia przedsiębiorstw, podstawowych umiejętności w zakresie zdolności do zatrudnienia, umiejętności czytania, pisania i liczenia, przedsiębiorczości oraz szkolenia w zakresie umiejętności miękkich i twardych.

FyG działa aktywnie jako firma edukacyjna i szkoleniowa promująca i wzmacniająca rozwój dorosłych widzących nowe możliwości i pomagająca im stać się bardziej zdolnymi do zatrudnienia, borykających się z różnymi czynnikami wykluczenia: młodzieży i dorosłych z trudnościami edukacyjnymi, bezrobotnych z przeszkodami ekonomicznymi lub społecznymi.

FyG ma doświadczenie w prowadzeniu szerokiej gamy szkoleń i programów mentorskich dla firm, przedsiębiorców, start-upów, ale także dla osób z grup defaworyzowanych. Działa jako instytucja świadcząca usługi poradnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego i informacji, świadcząca usługi pośrednictwa pracy oraz pośrednictwa na rynku pracy dla osób bezrobotnych w zakresie: orientacji, szkoleń, oceny i informacji.

W ostatnich latach FyG opracowała i wdrożyła szereg europejskich projektów współpracy międzynarodowej w ramach Erasmus+, H2020, programu COSME, dotyczących tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, zdolności do zatrudnienia, edukacji naukowej i komunikacji, edukacji szkolnej, szkoleń dla początkujących, internacjonalizacji, gemifikacji i innowacji w szkoleniach.

Strona internetowa: fygconsultores.com

Instytut #SaludsinBulos (Instytut zdrowie bez fake newsów) jest firmą doradczą nastawioną na przeciwdziałanie fałszywym wiadomościom w dziedzinie zdrowia. Robi to na różne sposoby:

 1. Media społecznościowe: Posiada stronę internetową zarządzaną przez dziennikarzy służby zdrowia, na której demontują oni fałszywe wiadomości z pomocą pracowników służby zdrowia i przy współpracy około 40 towarzystw i organizacji naukowych. Rozpowszechniają je za pomocą hashtagów.
 2. Rekomendacje: Wydał polecenia i osiągnął zgodę z pacjentami, pracownikami służby zdrowia i dziennikarzami. Między innymi w dziedzinie e-zdrowia.
 3. Wydarzenia: Zorganizował kilka imprez dotyczących fałszywych wiadomości o raku, zapaleniu opon mózgowych, zdrowiu dzieci, wylewie i komunikacji klinicznej.
 4. Technologia: Stworzył dwa czat boty o raku i zapaleniu opon mózgowych. Organizuje również Hackathon Salud, największy Hackathon w dziedzinie zdrowia w Hiszpanii.
 5. Publikacje: Wydał przewodnik o fałszywych nowościach w Żywieniu, przewodnik dla lekarzy pierwszego kontaktu i inny o filtrach przeciwsłonecznych.
 6. Szkolenie: Szkolił stowarzyszenia pacjentów, dzieci, rodziców i towarzystwa naukowe.

Strona internetowa: saludsinbulos.com